Oberon - CRM a registratúra

Nový produkt

Nástroj na plánovanie a evidenciu rôznych úloh, či udalostí, reklamácií a servisných zásahov a vedenie evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Modul CRM a registratúru ponúkame v troch verziách - MINI, ŠTANDARD a PROFI

Porovnanie licencií nájdete nižšie.

Viac detailov

16,67 €bez DPH
20,00 € s DPH

Na sklade

- +

 
Detaily

Modul tvorený z dvoch častí

CRM - pomocou časti modulu CRM je možné riadiť nielen proces predaja, ale aj servisu, služieb a ďalších činností spojených s kompletnou starostlivosťou o zákazníkov. Zásadným prínosom nasadenia systému je zlepšenie organizácie a vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie a presná evidencia všetkých procesov a evidencia kompletnej histórie.

Registratúra - táto časť modulu bola vytvorená s cieľom vedenia evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach. V module je možné spravovať registratúrny plán a viesť registratúrny (podací) denník.

Základné funkcie - CRM

 • Grafické zobrazenie úloh a udalostí
 • Zadávanie úloh a udalostí zamestnancom s ich následným vyhodnocovaním
 • Evidencia reklamácií a servisu (predzáručného, záručného a pozáručného)
 • Evidencia zákazníkov
 • Hromadný mailing
 • Notifikácie udalostí - zasielanie e-mailov alebo SMS správ
 • Vytvorenie profilu klienta na základe komunikácie, ponúk, objednávok, kontaktov
 • Spravovanie CRM na mobilnom zariadení - prepojenie s Google kalendárom

Základné funkcie - Registratúra

 • Vytvorenie a spravovanie registratúrneho plánu (obchodná spoločnosť, živnostník, úrad)
 • Vedenie registratúrneho denníka
 • Zaraďovanie dokumentov do spisov
 • Evidencia zapožičaných dokumentov
 • Pripájanie do evidencie dokumentov vo forme súborov, napr. PDF, DOC, XLS
 • Pripájanie do evidencie dokumentov z pripojeného optického skenera

Dôležité evidencie

CRM

 • Časť modulu CRM predstavuje nástroj na plánovanie pracovných a osobných stretnutí, telefonátov, školení a pod. V systéme OBERON z hľadiska evidencie pracujeme s úlohami a udalosťami.
 • Úloha - každá činnosť, ktorá je pridelená konkrétnej osobe na vykonanie, resp. aktivita, ktorú už niekto vykonal. Môže sa zadať aj plánovaný termín ukončenia, úlohy sa však nezobrazujú v Kalendári udalostí. Príkladom je vypracovanie cenovej ponuky, potreba odoslať balík, kúpiť toner do tlačiarne a pod.
 • Udalosť - na rozdiel od úlohy má stanovený svoj začiatok a koniec, napr. stretnutie, porada, školenie, prijatý telefonát. Udalosti sa môžu alebo nemusia zobrazovať v Kalendári udalostí.
 • Každú úlohu a udalosť možno pripomenúť formou e-mailu alebo SMS správy, a tým zabezpečiť, aby sa na žiadnu dôležitú úlohu alebo udalosť nezabudlo.
 • CRM zložky predstavujú obchodné prípady, projekty, zákazky a pod. (jednotlivé typy sa môžu definovať). CRM zložka môže obsahovať rôzne úlohy a udalosti, alebo naopak, ku každej úlohe alebo udalosti je možné priradiť CRM zložku. Zjednodušene povedané, CRM zložka vlastne zoskupuje jednotlivé úlohy a udalosti.
 • V OBERON-e je možné evidovať reklamácie, ale aj servisné zásahy. K nim sa môžu zadávať udalosti, napr. zaevidovanie, prijatie, presun do interného servisu, prijatie z interného servisu atď. a udržiavať tak prehľad o tom, kde sa tovar práve nachádza.
 • Zákazníka môžete informovať o stave reklamácie alebo servisu pomocou SMS správ alebo formou e-mailu.
 • Reklamáciu/servis je možné vyúčtovať, a to podľa toho, či zákazník uhrádza náklady alebo nie, prípadne členiť položky na vyúčtovanie na materiál, prácu a dopravu. Reklamáciu alebo servis je možné vyúčtovať na Pokladnici OBERON, prípadne vyfakturovať.
 • OBERON generuje všetky tlačové výstupy potrebné na vybavenie reklamácie a servisu.

Registratúra

 • Evidované dokumenty sa zapisujú do registratúrneho denníka, ktorý je najdôležitejšou knihou pri správe registratúry. Obsahuje údaje o prijatí, tvorbe, vybavení a odoslaní registratúrnych záznamov.
 • Záznamy v registratúrnom denníku sa zatrieďujú podľa vytvoreného registratúrneho plánu. Registratúrny plán môže byť vopred preddefinovaný podľa charakteru spoločnosti (obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad), prípadne je možné registratúrny plán dopĺňať a upravovať podľa požiadaviek firmy.
 • Okrem registratúrneho plánu možno dokumenty zatrieďovať do spisov. Pomocou spisu možno rýchlo pristúpiť k dokumentom, ktoré sa síce nachádzajú v rôznych častiach registratúrneho plánu, ale napriek tomu k sebe logicky patria.

Modul CRM a registratúra

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Počet záznamov v registratúrnom denníku 10 500 2 000
 Počet úloh a udalostí - CRM 10 250 1 000
 Evidencia reklamácií a servisu 10 250 1 000
 Posielanie SMS správ
 
VIDEO

Mohli by ste potrebovať aj:

QR kód

Naposledy navštívené

Menu